مقالات مکانیزم ایمنی دو جهته کامب پلیت پله برقی بهران
تاریخ انتشار: 1400/10/19

مکانیزم ایمنی دو جهته کامب پلیت پله برقی بهران

عموما پله برقی ها در قسمت هاي مختلف خود، داراي سیستمهاي ایمنی گوناگون متشکل از سنسورها و
میکروسوئیچ هایی هستند که درصورت بروز اختلال در عملکرد نرمال پله برقی، حرکت را متوقف کرده و از
خطرات و اتفاقات ناگوار بعدي جلوگیري می نمایند.
یکی از این سیستمها، مکانیزم ایمنی کامب پلیت پله برقی است که داراي اهمیت بسیار زیادي نیز می باشد.
وظیفه این سیستم متوقف کردن پله برقی درصورت برخورد یک شیء خارجی و یا استپ هاي پله برقی به
.( شانه اي ۱ نصب شده در جلوي کامب پلیت و وارد شدن نیروي بیش از حد مجاز به آن، می باشد (شکل 1
نمونه هایی از ریسک برخورد و بروز حادثه در قسمت کامب پلیت پله برقی معرفی مکانیزم ایمنی کامب پلیت بهران
گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران در سال 1399 موفق به طراحی و نصب اولین کامب پلیت ساخت
داخل با مکانیزم ایمنی دو جهته بر روي پله برقی هاي سخت کار ۱ خود شد. این سیستم قادر به حس
کردن حرکت کامب پلیت در دو جهت افقی و عمودي(دوران حول انهتاي کامب پلیت) بوده و درصورت وارد
شدن نیروي بیش از حد مجاز به آن در هر یک از این جهات، پله برقی را متوقف می کند.
شکل 2 - نماي شماتیک از اجزاي اصلی مکانیزم ایمنی دو جهته کامب پلیت بهران در شکل 3 نقشه انفجاري مجموعه کامل کامب پلیت بهران به همراه مکانیزم ایمنی دو جهته، قابل مشاهده
است.
شکل 3 - نقشه انفجاري کامب پلیت بهران شکل 4 – نیروهاي افقی و عمودي وارده شده به نوك شانه اي، موجب حرکت افقی و یا دورانی کامب پلیت می شوند وارد شده به نوك شانه اي از حد معینی بیشتر شوند و موجب FV و FH با توجه به شکل 4، چنانچه نیروهاي
حرکت افقی و یا دورانی کامب پلیت گردند، میکروسوئیچ شماره 7 توسط براکت مربوطه تحریک شده و مدار
فرمان دستور به توقف پله برقی می دهد.
الزامات استانداردي و تنظیم مکانیزم
به مقدار نیروي افقی و (ASME A بند 6,1,6,3,13 استاندارد ایمنی آسانسور و پله برقی ( 17.1:2007۱
عمودي لازم جهت عملکرد مکانیزم ایمنی کامب پلیت اشاره می کند. طبق این بند استاندارد، مکانیزم
400 lbf ایمنی کامب پلیت باید به گونه اي طراحی و تنظیم شود که در صورت وارد شدن نیروي افقی
150 به نوك شانه اي، میکروسوئیچ ایمنی عمل نماید. lbf (670 N) 1780 ) و یا نیروي عمودي N)
فنر L براي تنظیم مکانیزم ایمنی به گونه اي که با نیروهاي فوق الذکر فعال شود، مطابق شکل 4 باید طول
شماره 8 و محل قرارگیري نگهدارنده فنر در داخل شیارهاي قطعه شماره 12 به دقت تنظیم شوند.
شکل 5 – تنظیم طول و زاویه فنر اصلی مکانیزم ایمنی کامب پلیت بهران تحلیل عملکرد مکانیزم و ساخت دستگاه تست
براي اطمینان از عملکرد صحیح مکانیزم، ابتدا مدلهاي کامپیوتري دقیق آماده شد و سپس تحلیل هاي
.( استاتیکی و دینامیکی بر روي آن صورت گرفت (شکل6 )
شکل 6 – تحلیل نیرویی مکانیزم کامب پلیت بهران در نرم افزار بعد از انجام تحلیل هاي کامپیوتري و نهایی شدن طرح، دستگاه تست عملی کامب پلیت براي اولین بار در
.( کشور، بصورت اختصاصی در شرکت بهران طراحی و ساخته شد (شکل 6
این دستگاه که با مقیاس 1:1 نسبت به سازه پله برقی و محل نصب کامب پلیت بر روي آن ساخته شده،
عملکرد کامب پلیت را بصورت واقعی شبیه سازي می کند. در این شبیه سازي با استفاده از دو جک
پنوماتیکی در دو جهت افقی و عمودي به کامب پلیت نیروي فشاري وارد شده و اندازه نیروي هاي عملکردي
مکانیزم توسط دو نیروسنج فشاري ۱ دقیق که در جلوي جک ها نصب شده اند، ثبت می گردد و نهایتاً
بصورت خروجی بر روي نمایشگر دیجیتالی دستگاه نشان داده می شود.
شکل 7 – دستگاه تست کامب پلیت بهران

دفتر مرکزی
آدرس : تهران، شهرک غرب ، بلوار شریفی، توحید 1، پلاک20
کد پستی : 93617 14669
تلفن : 2000 8716 21 98+
فروش : 41271 21 98+
سایت : www.behranlift.com
ایمیل : [email protected]
کارخانه
آدرس : شهرک صنعتی پرند، بلوار صنعت، فرخنده، نبش ارغوان قطعات C31,32,33
کد پستی : 17743 37614
تلفن : 8000 5741 21 98+
سایت : www.behranlift.com
ایمیل : [email protected]
برو بالا
تمام حقوق محفوظ و متعلق به گروه صنعتی آسانسور و پله برقی بهران آسانبر است.