(+98 21) 8856 5000-10


کنترل کیفیت ( QC ) روال یا مجموعه ای از رویه ها است برای اطمینان از اینکه محصول تولیدی یا خدمات انجام شده به مجموعه معیارهای  کیفیت مشخصی پایبند است یا الزامات مشتری یا کارمند را برآورده می کند .

"QC" مخفف quality control است . همانطور که می دانید در شرکت های بزرگ از جمله شرکت بهران بخش کیوسی یا واحد کنترل کیفیت یکی از قسمت های مهم و تاثیر گذار در فرآیند تولید می باشد ، که وظیفه کنترل از محصول خام تا محصول نهایی را به  عهده دارد .

در واقع تعریف کنترل کیفیت را می توان اینگونه ارائه کرد : 

مجموعه عملیاتی نظیر اندازه گیری یا آزمون است که بر روی یک محصول یا کالا انجام می گیرد تا مشخص شود که آیا مشخصات آن محصول با مشخصات فنی یا استاندارد ها مطابقت دارد

یا خیر ؟

یا به عبارت دیگر ، تعیین تطبیق یا عدم تطبیق یک فرآورده با مشخصات فنی مورد نظر .

مهم ترین وظایف QC : 

  1.  همکاری در تدوین طرح کنترل یا CP - Control Plan
  2.  کنترل کیفیت مواد و قطعات ورودی براساس شناسنامه ها ، الزامات مشتری، الزامات استانداردها و براساس طرح کنترل 
  3.  اندازه گیری و کنترل فرآیند تولید به منظور اطمینان از تولید محصول با کیفیت و در صورت لزوم ارائه اخطارهای کیفی 
  4.  اندازه گیری و پایش محصولات نهایی به منظور اطمینان از ارسال محصولی با کیفیت برای مشتریان 
  5.  شناسایی و ردیابی محصولات جهت پیگیری های احتمالی بعدی 
  6.  کنترل محصول نامنطبق 
  7.  ثبت و پیگیری اقدامات اصلاحی برای رفع علل عدم انطباق ها 


Copyright © 2020 BehranAsanbar Co. All rights reserved.